Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest w budynkach 18-24, 56-62, 97-103 na os. Piastowskim w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium – 15.000,00 zł do 24.09.2021 r.
Termin składania ofert – do 24.09.2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego 27.09.2021 r. Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.