Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest:

zadanie nr 1: w budynku 18-24,
zadanie nr 2: w budynku 56-62,
zadanie nr 3: w budynku 97-103

na os. Piastowskim w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium:
zadanie nr 1: – 10.000,00 zł do 15.03.2022 r.
zadanie nr 2: – 11.000,00 zł do 15.03.2022 r.
zadanie nr 3: – 10.000,00 zł do 15.03.2022 r.

Termin składania ofert – do 16.03.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.03.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.