Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni MieszkaniowEJ „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie nr 63  61-156 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym na Osiedlu Piastowskim 36 w Poznaniu

Termin wpłaty wadium do 01.07.2016 roku /przelew/.
Termin składania ofert do 04.07.2016 roku godz. 11:30.
Termin otwarcia ofert 04.07.2016 roku godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani  mogą  odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla  pokój  nr 10  w terminie od 07.06.2016 roku w godz. od 800 do 1300 po wpłaceniu na konto administracji  nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084 kwoty 100,00 zł z dowodem potwierdzenia wpłaty. Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny Osiedla Piastowskiego tel. 61 2223855