Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont loggii wraz z wymianą osłon balustrad w budynkach 16-kondygnacyjnych na os. Piastowskim 36, 40 w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium – 30.000,00 zł do 15.03.2022 r.
Termin składania ofert – do 16.03.2022 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.03.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.