Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 63 61-156 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w budynkach mieszkalnych dwu- i trzy-klatkowych na os. Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert: do 19.01.2017 r., godz. 11:30.
Termin wpłaty wadium: do 18.01.2017 r. (przelew).
Termin otwarcia ofert: 19.01.2017 r., godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pokój nr 11) w terminie od 04.01.2017 r. w godz. 10:00 do 12:00. 

Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Osiedla Piastowskiego – Bogdan Smoczyński tel.61 222 38 56.