Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w budynkach mieszkalnych dwu- i trzyklatkowych na os. Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert: do 7.12.2016 r., godz. 11:30
Termin wpłaty wadium: do 6.12.2016 r., (przelew)
Termin otwarcia ofert: 7.12.2016 r., godz. 12:00

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego,  os. Piastowskie 63, pokój nr 11, w terminie od 8.11.2016 r., w godz. 10:00 do 12:00 po wpłaceniu kwoty 100,00 zł w kasie Administracji. Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Osiedla Piastowskiego, Bogdan Smoczyński, tel. 61 222 38 56.