Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont (wymianę) schodów na os. Lecha 43 w Poznaniu do realizacji w roku 2022.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na  biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068  w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 18.03.2022 r. przelewem na konto Spółdzielni – nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 21 marca 2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 21 marca 2022 r. o godz. 15:00. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2022 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • Arkadiusz Kasperek, tel. 61 879 04 11 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl;
  • Grzegorz Koralewski, tel. 61 879 04 11 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.