Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

remont (wymianę) schodów na os. Lecha 43 w Poznaniu do realizacji w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na  biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068  w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 23.11.2022 r. przelewem na konto Spółdzielni – nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16,  pok. 18 (kancelaria) do 24.11.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 24 listopada 2022 r. o godz. 15:00 bez udziału oferentów. Termin końcowy realizacji zamówienia: 30 czerwca 2023 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest:

  • p. Arkadiusz Kasperek, tel. 61 879 04 11 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl
  • p. Grzegorz Koralewski, tel. 618-790-411 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.