Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień obowiązujące w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty dekarskie:

zadanie 1 – renowację dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej na os. Stare Żegrze i os. Polan w Poznaniu – termin wykonania zamówienia: 15.11.2020 r.;

zadanie 2 – renowację dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej na os. Stare Żegrze w Poznaniu – termin wykonania zamówienia: 15.11.2020 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (pok. 2, 3 – w godz. 10.00-13.00). Oferty na wybrane zadania należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 21.02.2020 r. do godz. 13.00. Termin wpłaty wadium – do 21.02.2020 r. (przelew) – roboty dekarskie: zadanie 1 – wadium w wysokości – 63 00,00 zł, zadanie 2 – wadium w wysokości –  3 200,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.02.2020 r. o godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.