Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Roboty drogowe – wymianę chodnika na kostkę brukową na osiedlu Stare Żegrze i osiedlu Polan.
Termin wykonania zamówienia: 30.10.2018 r.

2. Roboty instalacyjne – wymianę instalacji hydrantowej wraz z pompownią w budynku XII-kondygnacyjnym na osiedlu Stare Żegrze 180-185.
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 PLN (pok. 2,3 – w godz. 10:00-13:00).

Termin składania ofert i wpływu wadium:
Oferty na wybrane zadania, należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 11.05.2018 r. do godz. 13:00.

Termin wpłaty wadium do 11.05.2018 r. (przelew):
1. Roboty drogowe – wadium w wysokości 5 400,00 PLN,
2. Roboty instalacyjne – wadium  w wysokości 10 500,00 PLN.

Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
1. Roboty drogowe – 14.05.2018 r., godz. 15:00,
2. Roboty instalacyjne – 14.05.2018 r., godz. 15:40 w pomieszczeniu Rady Osiedla (Stare Żegrze 49A).

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.