Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty drogowe – wymianę chodnika na kostkę brukową, remont schodów, wykonanie miejsc postojowych na os. Stare Żegrze i os. Polan.

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2017 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (pok. 2,3 – w godz. 10:00-13:00).

Termin składania ofert i wpływu wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości – 7 900,00 zł w terminie do 26.04.2017 r.Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) do 26.04.2017 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.04.2017 r. godz. 15:00 w pomieszczeniu Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.