Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Stare Żegrze 41/42 ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Roboty malarskie:
1. Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze i os. Polan. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2017 r.
2. Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2017 r.

II. Roboty drogowe:
Wymiana chodnika na kostkę brukową na os. Stare Żegrze i os. Polan. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2017 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert  zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Administracji, os. Stare Żegrze 41/42 po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości – 50 zł., (pok. 2,3 – w godz. 10:00-13:00).

Termin składania ofert i wpływu wadium:
Oferty na wybrane zadania należy składać w Kierownictwie Osiedla – os. Stare Żegrze 41/42 w terminie do 10.02.2017 r. do godz. 13:00.
Termin wpłaty wadium –  do 10.02.2017 r. (przelew).

I. 1. Wadium w wysokości – 9000,00 zł
I. 2. Wadium w wysokości – 8000,00 zł
II. Wadium  w wysokości – 9000,00 zł

Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
I – 13.02.2017 r., godz. 15:00
II – 13.02.2017 r., godz. 15:30 w pomieszczeniu Rady Osiedla, os. Stare Żegrze 49A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.