Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, , os. Stare Żegrze 41-42, ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty malarskie:

Zadanie 1 – malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze i os. Polan.
Termin wykonania zamówienia : 29.12.2017 r.

Zadanie 2 – malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze.
Termin wykonania zamówienia : 29.12.2017 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani  mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla, os. Stare Żegrze 41, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (pok. 2,3 – w godz. 10:00-13:00).

Termin składania ofert: Oferty na wybrane zadania, należy składać w Kierownictwie Osiedla , os. Stare Żegrze 41 w terminie do 27.03.2017 r. do godz. 13:00.
Termin wpłaty wadium: do 24.03.2017 r. (przelew), zadanie 1 – wadium w wysokości – 9000,00 zł, zadanie 2 – wadium w wysokości – 8000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2017 r. o godz. 15:00 w pomieszczeniu Rady Osiedla, os. Stare Żegrze 49A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.