Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty malarskie:

zadanie 1 – Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze i os. Polan.
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018 r.

zadanie 2 – malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze.
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (pok. 2, 3 – w godz. 10.00-13.00).

Termin składania ofert i wpływu wadium:
Oferty na wybrane zadania należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 23.02.2018 r. do godz.13.00.
Termin wpłaty wadium do 23.02.2018 r. (przelew): zadanie 1 – wadium w wysokości -12400,00 zł, zadanie 2 – wadium w wysokości – 8400,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.02.2018 r. godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.