Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty malarskie:

Zadanie 1 – Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze i os. Polan.

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2019 r.

Zadanie 2 – Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku na os. Stare Żegrze.

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2019 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości – 50 zł (pok. 2,3 – w godz. 10.00-13.00).

Termin składania ofert i wpływu wadium:
Oferty na wybrane zadania należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 22.02.2019 r. do godz. 13.00. Termin wpłaty wadium – do 22.02.2019 r. (przelew).

Zadanie 1 – wadium w wysokości – 11 000,00 zł.
Zadanie 2 –wadium w wysokości – 11 000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.02.2019 r., godz. 15.00. w siedzibie Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.