Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynkach 3-14 (klatki nr 6 i 7), 16-25 (klatki nr 23 i 24), 63-66 (klatki nr 65 i 66) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 12.000,00 zł do dnia 09.03.2020 r.
Termin składania ofert – do 10.03.2020 r., godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.03.2020 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 (tel. 61 876 00 56).

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.