Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie – usunięcie przecieku przez balkony na os. Polan i os. Stare Żegrze w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą Zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (brutto) przelewem na konto: PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142.

Termin składania ofert i wpłaty wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości – 5800,00 zł w terminie do 27.07.2021 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 27.07.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 28.07.2021 r. godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli (os. Stare Żegrze 49a).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.