Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynkach 3-14 (klatka nr 6), 16-25 (klatki nr 21, 22, 25), 33-42 (klatka nr 42), 63-66 (klatki nr 63, 64) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 15.000,00 zł, do 27.03.2019 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2019 r. Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 (tel. 61 876 00 56).

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.