Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Tysiąclecia 70, 61-255 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynkach 16-25 (klatka 17), 26-29, 33-42 (klatki 35, 36), 45-54 (klatki 47, 48, 53, 54) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium (15.000,00 zł) – do 22.02.2017 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto) w Dziale Technicznym Kierownictwa Osiedla w godz. 8:00 – 14:00 tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.