Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynku 3-14 (klatka nr 14) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 6.600,00 zł do 07.12.2022 r.
Termin składania ofert do 07.12.2022 r. do godz. 13.00.

Termin realizacji zadania 20.03.2023 r. – 30.09.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia – os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu. Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.