Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty związane z remontem instalacji elektrycznej odbiorczej w budynku mieszkalnym 3-14 (klatka nr 8) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 7.000,00 zł do dnia 23.09.2020 r.
Termin składania ofert – do 23.09.2020 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego  24.09.2020 r. Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają, za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:
Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia
os. Tysiąclecia 70
61-255 Poznań
tel. 61 876-00-56
e-mail: tysiaclecia@osiedlemlodych.pl