Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu

os. Oświecenia 62/100

  • pow. użytkowa 49,40 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, korytarz, balkon),
  • XIII piętro, w budynku XVI-piętrowym,
  • LOKAL DO REMONTU

Cena wywołania: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych  00/100)

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni, o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.

Nr rachunku bankowego – PKO V Oddział w Poznaniu 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl. Ponadto osoba przystępująca do przetargu, musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię, oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Oświecenia 62/100”, w terminie do 25 września 2023 r., do godz. 15:00 , należy składać:

  • w kancelarii Spółdzielni, p. 18 na os. Piastowskim 16 lub
  • wysłać pocztą na adres: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61 – 148 Poznań (wówczas swoją ofertę przetargową w zaklejonej kopercie należy włożyć jeszcze w dodatkową kopertę, na której umieszczacie Państwo adresata).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 6 października 2023 r.

Zarząd Spółdzielni, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedli, pod numerem telefonu:  61 877 39 31.

Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, numer telefonu: 61 879 – 04 – 11 lub w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym w godz. 10:00 – 14:00.