Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

na zawarcie umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na VII piętrze, w budynku XVI – piętrowym na os. Tysiąclecia 70/55, o pow. użytkowej 48,80 m kw.  (2 pokoje, kuchnia, balkon).

Lokal do remontu.

Cena wywołania – 266 700,00 zł (Słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań – 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl,

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Tysiąclecia 70/55” w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 należy składać:

  • do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Spółdzielni na os. Piastowskim 16 lub
  • wysłać pocztą na adres Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań (wówczas swoją ofertę przetargową w zaklejonej kopercie należy włożyć jeszcze w dodatkową kopertę, na której umieszczacie Państwo adresata).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 8 stycznia 2021 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla pod numerem tel. 61 222 39 08 lub 61 876 00 56.