Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi z budynku wielorodzinnego, 12-kondygnacyjnego, zlokalizowanego na os. Lecha 15 – 17 w Poznaniu.

Termin realizacji – 31.08.2021 r.
Wysokość wadium – 9000 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać odpłatnie (100,00 zł) w siedzibie Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 17.05.2021 r. do godz. 13.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 17.05.2021 r. o godz. 15.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.