Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

roboty ogólnobudowlane: usunięcie wyrobów zawierających azbest z pracami towarzyszącymi z wnętrza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 10-13 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (brutto) przelewem na konto: PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142.

Termin składania ofert i wpłaty wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości -13 500 zł w terminie do 27.05.2021 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 27.05.2021 r. do godz.13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.05.2021 r. godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.