Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty malarskie – malowanie klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń ogólnego użytku w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 29 – 32, 116, 86, 167 – 170.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (brutto) przelewem na konto : PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142. Termin składania ofert i wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości – 15 000 zł w terminie do 23.03.2022 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 23.03.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi 24.03.2022 r. godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.