Kierownictwo osiedla Lecha-Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej, urządzeń i instalacji odgromowej w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu.

Termin realizacji – 30.11.2019 r.
Wysokość  wadium – 8.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (odpłatnie) w Kierownictwie Osiedla Lecha-Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 05.08.2019 r. do godz. 14:30. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.