Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” 61-252 Poznań ul. Chyżańska 3, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie czyszczenia i malowania elewacji 2 budynków na osiedlu Oświecenia 65-69 i 104-112  w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium:
do dnia 11.07.2018 r., godz. 13:00, otwarcie oferty nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla (tel. 61 877 39 31 w. 215). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31 w. 210)  wyłącznie w godz.10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.