Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wraz ze zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji fotowoltaicznej do realizacji w roku 2021 na os. Stare Żegrze 29-32 w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16, pok. 18 – kancelaria) do dnia 8 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00.

Termin realizacji zamówienia: 30 września 2021 r.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

  • p. Arkadiusz Kasperek (tel. 61 879 04 11, w. 317, adres e-mail: arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl)
  • p. Grzegorz Koralewski (tel. 61 879 04 11, w. 373, adres e-mail: grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny