Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku wraz ze zmianą kolorystyki elewacji na osiedlu Piastowskim 115 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 35.000,00 zł do 22.06.2021 r.
Termin składania ofert – do 23.06.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego 23.06.2021 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.