Zarząd  spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie docieplenia ścian wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych –

  • os. Tysiąclecia 45-54 – zadanie 1
  • os. Rusa 115-119 – zadanie 2

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu  wpłaty na biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu – 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdą specyfikację. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do 25.02.2022 roku przelewem na konto Spółdzielni – nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 28 lutego 2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2022 r. o godz. 15:00. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2022 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

  • Arkadiusz Kasperek, tel. 618-790-411 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl;
  • Grzegorz Koralewski, tel. 618-790-411 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.