Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż 44 kompletów „turbowentów” na kominach wentylacyjnych  na budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha  w Poznaniu w roku 2024.

Kwota i termin wpłaty wadium – 6.000,00 zł do 21.05.2024 r.
Termin składania ofert – do 22.05.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego 22.05.2024 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.