Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dostawy oraz dostawy z montażem wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych i pralni w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Lecha i Czecha  w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację portalu internetowego lub systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Kwota i termin wpłaty wadium – 15.000,00 zł do 06.03.2024 r.
Termin składania ofert – do 07.03.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2024 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695-151-348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.