Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dostawy oraz dostawy z montażem wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych i pralni w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Lecha w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację portalu internetowego lub systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

 Kwota i termin wpłaty wadium – 10.000,00 zł do 19.05.2023 r. Termin składania ofert – do 22.05.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.05.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami są: Mariusz Mozgała, tel. 61-877-78-95, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.