Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dostawy oraz dostawy z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody z możliwością zdalnego odczytu oraz systemem inkasenckim na os. Orła Białego w Poznaniu

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni – nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 1200,00 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście zł 00/100) za specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 23 czerwiec 2022 r. przelewem na konto Spółdzielni – nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 24 czerwca 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2022 r. o godz. 16:00.

Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny