Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dostawy wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni oraz dostawę z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych na os. Orła Białego w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 400,00 zł brutto  za specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 26 lutego 2024 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 28 lutego 2024 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2024 r. o godz. 15:30.

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny