Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia wiaty śmietnikowej na Osiedlu Tysiąclecia 71-72 w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 2.500,00 zł do 18.09.2023 r.
Termin składania ofert do 18.09.2023 r. do godz. 13.00
Termin realizacji zadania do 31.12.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi 18.09.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu. Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.