Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z ppoż. wyłącznikiem prądu w budynku
17-kondygnacyjnym na os. Orła Białego w Poznaniu

Zadanie 1 – os. Orła Białego 76,

Zadanie 2 – os. Orła Białego 77.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w  „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która  udostępniana  będzie w wersji  elektronicznej, po  przesłaniu  dowodu  wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 400,00 zł brutto za specyfikację dla każdego zadania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do  dnia 28 marca 2024 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2024 r. o godz. 1500.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.