Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w budynku 18-kondygnacyjnym na os. Orła Białego 74 w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100) za specyfikację. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 23 czerwca 2022 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 24 czerwca 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2022 r. o godz. 15:00.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.