Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy lokatorskich w budynku XI kondygnacyjnym  na osiedlu Lecha 15-20 (wejścia nr 15 i 16) w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium – 17.000,00 zł do 16.09.2022 r. Termin składania ofert – do 19.09.2022 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego 19.09.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl. Termin realizacji zamówienia: do 9.12.2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.