Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy lokatorskich w budynku 11-kondygnacyjnym na os. Lecha 15-20 (wejścia nr 15 i 16) w Poznaniu

Kwota i termin wpłaty wadium – 17.000,00 zł do 06.07.2022 r. Termin składania ofert – do 07.07.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego 07.07.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 61-877-78-95, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.