Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach na osiedlach Jagiellońskim 12/13, 35-41, Oświecenia 27/28, 91-97 oraz Powstań Narodowych 50-55 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium – do dnia 15.02.2018 r., godz. 13:00. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla, tel. 61 877 39 31, w. 215.  Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31, w. 210  wyłącznie w godz.10:00-13:00.

Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.
Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.