Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlu Lecha: zadanie nr 1 – w budynku os. Lecha 57-66 i zadanie nr 2 – w budynku os. Lecha 67-78 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 12.05.2023 r.
Zadanie nr 1: 16.000,00 zł
Zadanie nr 2: 18.000,00 zł

Termin składania ofert – do 15.05.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego, 15.05.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.