Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynkach mieszkalnych na osiedlu Lecha: zadanie nr 1 – w budynku os. Lecha 15-20 (klatka nr 20), zadanie nr 2 – w budynku os. Lecha 21-30 (klatki nr 21-22) i zadanie nr 3 – w budynku os. Lecha 45-56 (klatki nr 45 i 46)  w Poznaniu w 2024 roku

Kwota i termin wpłaty wadium – do 27.02.2024 r.

Zadanie nr 1: 10.000,00 zł
Zadanie nr 2: 3.000,00 zł
Zadanie nr 3: 3.000,00 zł

Termin składania ofert – do 28.02.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 700,00 zł brutto (słownie: siedemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.