Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych WLZ w budynkach na os. Oświecenia 27/28 i os. Powstań Narodowych 50-55 oraz wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w 53 budynkach na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 04.04.2018 r., godz. 13.00,  otwarcie oferty nastąpi 04.04.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla (tel. 61 877 39 31, w. 215). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31, w. 210) wyłącznie w godz. 10.00-13.00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.