Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” ogłasza przetarg nieograniczony na:

1.wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych WLZ w budynkach na os. Oświecenia 27/28 i os. Powstań Narodowych 50-55 oraz 5-letnich pomiarów elektrycznych w 53 budynkach na osiedlu Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 26.02.2018 r., godz. 13:00.
Otwarcie oferty nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

2.wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w 53 budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 01.03.2018 r.  godz. 13:00. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 01.03.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla – tel. 61 877 39 31, w. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31, w. 210  wyłącznie w godz.10:00-13:00

Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych. Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.