Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, ul. Chyżańska 3 61-252 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynkach na osiedlu Jagiellońskim 12/13, 35-41, Oświecenia 91-97, 102-103 oraz Powstań Narodowych 50-55 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 3.04.2017 r., godz. 13:00, otwarcie oferty nastąpi 3.04.2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla, tel. 61 877 39 31 w. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31 w. 210  wyłącznie w godz.10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.