Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku 16-piętrowym na os. Oświecenia 57 w Poznaniu.

Termin wykonania prac – 15.10.2022 r. Wadium: 20.000 zł.
Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 4.05.2022 r. Otwarcie oferty nastąpi w ciągu 3 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Działu Technicznego Osiedli – tel. 61 877 39 31. Powyższą specyfikację zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.