Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym 16-kondygnacyjnym na os. Oświecenia 57 w Poznaniu.

Termin wykonania prac 31.12.2023 r. Wadium: 21 tys. zł

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 09.08.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 09.08.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61 877 39 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.