Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonanie mycia i malowania elewacji 2 budynków: zadanie I:  osiedle Jagiellońskie 62-66, zadanie II: osiedle Oświecenia 98-103 w Poznaniu

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 22.05.2019 r. godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61/877- 39- 31. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 /877-39- 31  wyłącznie w godz.10.00-13.00 . Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.